umowy

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego przygotowania. Jednym z najważniejszych elementów jest załatwienie wszystkich niezbędnych formalności. Formalności związane z budową domu mogą być skomplikowane i czasochłonne. Ich nieprawidłowe załatwienie może prowadzić do opóźnień w budowie lub nawet do jej wstrzymania.Dlatego warto się do nich dobrze przygotować i skorzystać z pomocy doświadczonego biura projektowego lub firmy budowlanej. Od jakich formalności więc należy zacząć?

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem kartograficznym, wykonanym z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierającym elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego, ponieważ zawiera informacje, które są niezbędne projektantowi do prawidłowego wykonania projektu. Informacje te obejmują:

 • kształt i wymiary działki
 • granice działki
 • położenie istniejących obiektów budowlanych
 • przebieg dróg i ścieżek
 • przebieg linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • przebieg sieci gazowej
 • przebieg sieci ciepłowniczej
 • przebieg sieci elektroenergetycznej
 • przebieg sieci telekomunikacyjnej

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500 lub 1:1000. W przypadku działek o powierzchni powyżej 1000 m2, mapa może być wykonana w skali 1:2000.

dokumenty

Jak uzyskać mapę do celów projektowych?

Mapę do celów projektowych można uzyskać od uprawnionego geodety. Geodeta wykona mapę na podstawie pomiarów geodezyjnych, które wykona na działce. Procedura wykonania mapy do celów projektowych trwa zazwyczaj około 2 tygodni.

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem, który należy uzyskać przed rozpoczęciem budowy domu. Mapa ta zawiera informacje, które są niezbędne projektantowi do prawidłowego wykonania projektu.

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym krokiem, który należy podjąć przed rozpoczęciem budowy domu, jest analiza planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla danej działki. MPZP jest dokumentem, który określa przeznaczenie terenu, w tym także rodzaje obiektów budowlanych, które mogą być posadowione na danym terenie.

Analiza MPZP pozwala inwestorowi na:

 • sprawdzenie, czy na działce można wybudować dom jednorodzinny
 • ustalenie maksymalnych wymiarów i kubatury domu, który można wybudować na działce
 • sprawdzenie, czy na działce można wybudować dom o określonym wyglądzie architektonicznym
 • sprawdzenie, czy na działce można wybudować dom z określonym przeznaczeniem, np. dom jednorodzinny z garażem
 • Jeśli dla działki nie ma MPZP, należy wystąpić do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy zawiera informacje, które są zawarte w MPZP.

Jak uzyskać kopię MPZP?

Kopię MPZP można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się działka. Można również złożyć wniosek o wydanie wypisu z MPZP. Wypis z MPZP jest dokumentem poświadczonym przez urząd gminy lub miasta.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się działka. Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe inwestora
 • adres nieruchomości
 • określenie rodzaju inwestycji
 • lokalizację inwestycji

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • mapę do celów projektowych
 • szkic zagospodarowania działki
 • opinię o przebiegu uzbrojenia terenu

Czas trwania procedury

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy trwa do 30 dni. W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Przykładowe informacje zawarte w MPZP dla działki budowlanej obejmują:

 • Przeznaczenie terenu: dom jednorodzinny, dom jednorodzinny z garażem, budynek gospodarczy, itp.
 • Maksymalna wysokość budynku: 8 m, 10 m, itp.
 • Maksymalna kubatura budynku: 2000 m3, 3000 m3, itp.
 • Minimalna powierzchnia działki: 500 m2, 1000 m2, itp.
 • Minimalna odległość budynku od granic działki: 4 m, 5 m, itp.
 • Dopuszczalne materiały budowlane: cegła, drewno, itp.

Analiza MPZP lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędnym krokiem przed rozpoczęciem budowy domu. Dokładne poznanie warunków zagospodarowania działki pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów.

Wybór projektu domu

Wybór projektu domu to jedna z najważniejszych decyzji, jakie inwestor podejmuje przed rozpoczęciem budowy. Projekt powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Ważne jest, aby projekt był wykonany przez uprawnionego projektanta.

Podstawowe kryteria wyboru projektu domu

Przy wyborze projektu domu należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rozmiar rodziny
  Projekt domu powinien być dostosowany do liczby domowników. Inny projekt będzie potrzebny dla rodziny z dwójką dzieci, a inny dla rodziny czteroosobowej.
 • Styl życia
  Projekt domu powinien uwzględniać styl życia domowników. Jeśli domownicy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, warto wybrać projekt z dużym tarasem lub ogrodem. Jeśli domownicy często przyjmują gości, warto wybrać projekt z przestronnym salonem.
 • Możliwości finansowe
  Projekt domu powinien być dostosowany do możliwości finansowych inwestora. Koszt budowy domu zależy od wielu czynników, w tym od wielkości domu, zastosowanych materiałów budowlanych i rozwiązań technicznych.

Przed ostatecznym wyborem projektu domu, warto dokładnie go przeanalizować. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • Funkcjonalność
  Projekt powinien być funkcjonalny i zapewniać komfortowe użytkowanie domu.
 • Estetyka
  Projekt powinien być estetyczny i odpowiadać indywidualnym preferencjom inwestora.
 • Realistyczne koszty budowy
  Należy oszacować koszty budowy domu na podstawie projektu.

Jeśli projekt nie spełnia wszystkich oczekiwań inwestora, można go zmodyfikować. Modyfikacje można wykonać samodzielnie lub zlecić je projektantowi.

Wybór projektu domu to ważna decyzja, która ma wpływ na komfort użytkowania domu i koszty jego budowy. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i wybrać projekt, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i możliwościom inwestora.

projektowanie

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje o przyszłym budynku. Projekt budowlany składa się z trzech części:

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt zagospodarowania działki lub terenu zawiera informacje o sposobie zagospodarowania działki, w tym o:

 • lokalizacji budynku
 • wymiarach budynku
 • kubaturze budynku
 • powierzchniach poszczególnych pomieszczeń
 • układzie pomieszczeń
 • rozwiązaniach przestrzennych
 • rozwiązaniach komunikacyjnych
 • roślinności
 • urządzeniach technicznych

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera informacje o wyglądzie budynku, w tym o:

 • elewacjach zewnętrznych
 • elewacjach wewnętrznych
 • przekrojach poprzecznych
 • przekrojach wzdłużnych
 • detalach architektonicznych

Projekt techniczny

Projekt techniczny zawiera informacje o rozwiązaniach technicznych budynku, w tym o:

 • konstrukcji budynku
 • instalacjach budowlanych
 • instalacjach sanitarnych
 • instalacjach elektrycznych
 • instalacjach teletechnicznych

Wymogi dotyczące projektu budowlanego

Projekt budowlany powinien być opracowany przez uprawnionego projektanta. Projektant powinien mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Projekt budowlany powinien spełniać następujące wymagania:

 • projekt powinien być zgodny z przepisami prawa budowlanego
 • projekt powinien być zgodny z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy
 • projekt powinien być zgodny z opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę

Projekt budowlany jest najważniejszym dokumentem, który należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt powinien być opracowany przez uprawnionego projektanta i spełniać wszystkie wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest to decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. Pozwolenie wydaje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta.

Wymagania dotyczące wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać następujące dokumenty:

 • projekt budowlany
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • dokumenty potwierdzające, że inwestor jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być wzniesiony budynek
 • dokumenty potwierdzające, że inwestor nie jest w splocie z przepisami prawa budowlanego

Czas trwania postępowania o pozwolenie na budowę

Czas trwania postępowania o pozwolenie na budowę wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków, termin ten może zostać wydłużony do 90 dni.

W przypadku zmiany projektu budowlanego lub innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na pozwolenie na budowę, należy wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zmianę lub uzupełnienie pozwolenia na budowę.

Dodatkowe formalności

Oprócz wyżej wymienionych formalności, w niektórych przypadkach może być konieczne dopełnienie dodatkowych formalności, takich jak:

 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
 • uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

Podsumowanie

Budowa domu to duże przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego przygotowania. Jednym z najważniejszych elementów jest dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności. Dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego pozwoli uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów.

Aby ułatwić sobie załatwienie formalności, warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura projektowego lub firmy budowlanej. Biuro projektowe pomoże wybrać odpowiedni projekt domu i uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Firma budowlana pomoże w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W naszej firmie Wspieramy Cię w przygotowaniu i kompletowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki naszym usługom zaoszczędzisz cenny czas i unikniesz typowych trudności administracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź nasze projekty i wybuduj z nami SWÓJ WYMARZONY DOM!